Organisatie

Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit vier vrijwilligers van Museum Joure. Er is een nauwe samenwerking met dit museum om aantrekkelijke
vriendenactiviteiten te organiseren.

De bestuursleden:

 • voorzitter: Anne Sjoerd Heegsma

 • ledenadministratie: Frans Tolsma

 • penningmeester: Nico v.d. Veen

 • secretariaat: Nita de Boed

 • afgevaardigde van bestuur E.N.L: Willeke ten Noever Bakker

 • adviseur van de vereniging: Iris Nutma, directeur van het museum

De bestuursleden oefenen hun functie op vrijwillige basis uit en ontvangen hiervoor geen bestuurs- of onkostenvergoeding.

Doelstelling van Vereniging Vrienden van Museum Joure

De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun aan Museum Joure. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Het schenken of in bruikleen geven van voorwerpen aan het museum, dan wel het ter beschikking stellen van geld daarvoor

 • Het wekken van belangstelling voor dit museum

 • Het ondersteunen van het museum bij het doen van onderzoek en uitgeven van publicaties op het gebied van geschiedenis en volkskunde van Joure en omgeving

 • Het ondersteunen van educatieve activiteiten van het museum

 • Het organiseren van (studie) bijeenkomsten

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Beleidsplan

In januari 2017 heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Joure een beleidsplan opgesteld met het voorgenomen beleid.

Klik hier voor het beleidsplan

Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft met ingang van 1 februari 2022 een nieuw huishoudelijk reglement gemaakt om te voldoen aan de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen.

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te openen.

Jaarverslag en jaarrekening

Wij publiceren onze jaarverslagen en jaarrekeningen op onze website. Klik hier om deze te bekijken.