Organisatie

Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit vier vrijwilligers van Museum Joure. Er is een nauwe samenwerking met dit museum om aantrekkelijke
vriendenactiviteiten te organiseren.

De bestuursleden:

 • voorzitter: Anne Sjoerd Heegsma

 • secretaris: Frans Tolsma

 • penningmeester: Nico v.d. Veen

 • algemeen lid: Joke van der Zwaag

 • afgevaardigde van bestuur E.N.L: Willeke ten Noever Bakker

 • adviseur van de vereniging: Iris Nutma, directeur van het museum

De bestuursleden oefenen hun functie op vrijwillige basis uit en ontvangen hiervoor geen bestuurs- of onkostenvergoeding.

Doelstelling van Vereniging Vrienden van Museum Joure

De vereniging heeft ten doel het verlenen van steun aan Museum Joure. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Het schenken of in bruikleen geven van voorwerpen aan het museum, dan wel het ter beschikking stellen van geld daarvoor

 • Het wekken van belangstelling voor dit museum

 • Het ondersteunen van het museum bij het doen van onderzoek en uitgeven van publicaties op het gebied van geschiedenis en volkskunde van Joure en omgeving

 • Het ondersteunen van educatieve activiteiten van het museum

 • Het organiseren van (studie) bijeenkomsten

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Beleidsplan 2018 – 2023

In januari 2017 heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Joure een beleidsplan opgesteld met het voorgenomen beleid voor 2016 – 2019.

Klik hier om het beleidsplan te openen in .pdf.

Jaarverslag en jaarrekening

Wij publiceren onze jaarverslagen en jaarrekeningen op onze website. Klik hier om deze te bekijken.