Artikel 1. Organisatie en doel
a. Vereniging Vrienden van Museum Joure (VvMJ) organiseert de “Badeendenrace” en de daarvoor benodigde verkoop van loten.
b. De Badeendenrace vindt plaats in de gracht achter Museum Joure op 1 juni 2024.
c. De opbrengst is voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen voor Museum Joure.

Artikel 2. Voorschriften voor deelname
a. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen. Deelname door minderjarigen of handelingsonbekwamen geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijke vertegenwoordiger.
b. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
c. De vereniging Vrienden van Museum Joure is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

Artikel 3. Race en Tijdstip
a. De Badeendenrace vindt plaats op zaterdag 1 juni 2024 om 13.30 uur. Er zijn 3000 eendjes, elk voorzien van een uniek/eigen nummer, die corresponderen met een lotnummer
b. Afhankelijk van redenen van veiligheid, technische, organisatorische of weersomstandigheden kan de organisatie het tijdstip van de start van de races wijzigen of verplaatsen.

Artikel 4. Speelwijze
a. De deelnemer koopt een genummerd lot bij de VvMJ dan wel bij een door de verenging georganiseerd uitgiftepunt van de loten.
b. De prijs per lot is € 5,00.
c. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendenrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot voor de race is vermeld.
d. Alle badeenden worden tijdens de Badeendenrace zoveel als mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten
e. Het voortbewegen van de badeenden gebeurt door de stroming van het water, de wind en met behulp van op het water en aan de kant aanwezige personen die ingeschakeld zijn door de organisatie. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen om de stroming van het water te bevorderen met pompen, waterstralen etc. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag.
f. Eendjes die onderweg komen vast te zitten tegen de kant of een andere hindernis worden, alleen indien mogelijk, door de organisatie losgemaakt en op dezelfde plek weer in de wedstrijd gebracht.
g. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.
h. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de badeenden of van de Badeendenrace, in welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers van deelname aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over de uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
i. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen.
j. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan goederen en/of personen voorafgaande, tijdens of na de race.

Artikel 5. Prijzen
a. De prijzen worden voorafgaand aan de Badeendenrace gepubliceerd op de website van vereniging vrienden van Museum Joure
b. Een prijs wordt door de organisatie van de Badeendenrace ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs, is de VvMJ niet aansprakelijk.
c. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten

Artikel 6. Winnende lotnummers
a. De winnaar van de race is de koper van het lot dat overeenstemt met het nummer van het winnende badeend. De daaropvolgende prijzen worden toebedeeld aan de kopers van het lot dat overeenstemt met het nummer van het badeend dat respectievelijk als tweede, derde, vierde of vijfde, etc. de lijn van de finish passeert.
b. Ingeval een eendje geen nummer meer heeft (omdat er tijdens de race of tijdens de voorbereiding van de race afgevallen of gewist is), laat de toezichthouder een volgend winnend eendje uit het water pakken.
c. De organisatie beslist over de wijze waarop en de plaats waar de rangschikking van de badeenden zal worden bepaald.
d. De prijzen zullen uitsluitend worden verdeeld over de daadwerkelijk verkochte loten. Als een met een winnend eendje corresponderend lot niet is verkocht, wint het daaropvolgende binnengekomen eendje de prijs.
e. De nummers van de winnende badeenden zullen direct na afloop van de betreffende race door afroeping op de locatie bekend worden gemaakt. De winnende lotnummers worden na afloop van de Badeendenrace tevens vermeld op de website van de organisatie. De organisatie neemt zo mogelijk (indien contactgegevens bekend zijn) contact op met de winnaars.
f. In geval van extreem slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden heeft de vereniging vrienden van Museum Joure het recht om de race uit te stellen, opnieuw te plannen of te annuleren. Ook bij minder dan 85 verkochte loten, kan de betreffende race worden geannuleerd of kunnen de prijzen worden aangepast. Als een race geen doorgang kan vinden, zullen de prijzen per lottrekking worden bepaald.
g. De prijzen kunnen alleen worden geïnd op vertoon van het winnende lot en uiterlijk tot 30 juni 2024.
h. Degene die een winnend lot heeft gekocht, heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelf. Dat blijft ter beschikking van de organisatie.
i. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendenrace.
j. Indien de prijs van de Badeendenrace niet tijdig of op onjuiste wijze wordt geïnd, dan vervalt de prijs aan de organisatie.
k. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt, dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7. Privacy
a. De namen van de eigenaren van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
b. Door het meespelen met de Badeendenrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.
c. Het staat de organisatie vrij om foto’s en filmopnames, die tijdens de Badeendenrace worden gemaakt, te publiceren op de website en sociale media van de VvMJ, alsmede in persberichten over de Badeendenrace in andere media. De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemers en aanwezigen hiertegen geen bezwaar hebben.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
VvMJ is niet aansprakelijk voor:
a. het bij de koper weg- of zoekraken van zijn lot, door welke omstandigheid dan ook;
b. fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.
c. onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
d. storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
e. eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
f. het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de Badeendenrace;
g. Voor het niet afmaken van het parcours door bepaalde badeenden door welke omstandigheden dan ook;
h. door derden verrichtte handelingen waardoor de uitslag van de race wordt verstoord.

Artikel 9. Onvoorziene gebeurtenissen
Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt besloten op een definitieve en onherroepelijke wijze door de wedstrijdleiding.
Datum vaststelling van dit reglement: januari 2024.